You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
19008090 | tmtcamau@tmt-vietnam.com
Giỏ hàng (0)

Chính sách bảo mật khách hàng

CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TMT NAM BÌNH CÀ MAU (sau đây gọi chung là “Chúng tôi” hoặc “TMT Nam Bình”) tôn trọng sự riêng tư của mỗi cá nhân và tuân thủ toàn bộ quy định pháp luật của Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng. Chính sách Quyền riêng tư (“Chính sách”) này giải thích cách Chúng tôi xử lý các dữ liệu cá nhân thu thập từ bạn.
Vui lòng đọc kỹ Chính sách này và thường xuyên kiểm tra trang thông tin điện tử của Chúng tôi để cập nhật bất kỳ thay đổi nào mà Chúng tôi có thể thực hiện theo các điều khoản của Chính sách.
 
1. Định nghĩa và giải thích từ ngữ
   – Dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
   – Chủ thể dữ liệu là cá nhân được dữ liệu cá nhân phản ánh.
   – Xử lý Dữ liệu cá nhân là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.
 
2. Dữ liệu cá nhân mà Chúng tôi thu thập và xử lý
Tùy theo mục đích Xử lý Dữ liệu cá nhân như được giải thích dưới đây, Dữ liệu cá nhân mà Chúng tôi cần xử lý tùy từng trường hợp có thể bao gồm các thông tin sau:
a) Dữ liệu cá nhân cơ bản
   – Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
   – Ngày, tháng, năm sinh;
   – Giới tính
   – Địa chỉ liên hệ
   – Hình ảnh của cá nhân
   – Số điện thoại
   – Địa chỉ email
   – Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng. Thông tin từ trang web điện tử hoặc ứng dụng được ghi lại trong nhật ký web hoặc ứng dụng của Chúng tôi, chẳng hạn như thông tin thiết bị, số nhận dạng duy nhất (chẳng hạn như địa chỉ IP hoăc số nhận dạng thiết bị), thông tin trình duyệt (ví dụ: loại trình duyệt, các trang đã truy cập, ngày/giờ truy cập), nguồn thông tin truy cập, dữ liệu tạo lập từ kết quả vận hành và hành vi người dùng thể hiện trên các nền tảng kỹ thuật số. Thông tin này cũng có thể bao gồm thông tin được ghi lại bởi bất kỳ cookies nào và thông tin được ghi lại về người dùng của trang web;
   – Bất cứ dữ liệu nào khác về bạn khi bạn sử dụng trang web, ứng dụng và/hoặc các nền tảng khác của Chúng tôi nhưng không bao gồm dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
b) Dữ liệu cá nhân nhạy cảm:
   – Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;
 
3. Mục đích và phạm vi xử lý dữ liệu cá nhân
3.1. Chúng tôi sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập trong phạm vi cần thiết và hợp pháp và cho các mục đích sau:
o    Cung cấp sản phẩm, dịch vụ
   – Để quản lý mối quan hệ của TMT Nam Bình và khách hàng
   – Để thông tin hoặc tư vấn đến Đại lý, khách hàng, đối tác của TMT Nam Bình, bất kỳ chủ thể nào tham gia vào quan hệ hợp đồng với TMT Nam Bình qua email, điện thoại, bưu điện hoặc trực tiếp liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ của TMT Nam Bình, các thông tin khác như các bản tin nghiên cứu và phân tích mà khách hàng có thể quan tâm
o    Chăm sóc Khách hàng
   – Để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và cung cấp các hỗ trợ chuyên nghiệp cho khách hàng.
   – Để phản hồi các thắc mắc, xử lý các yêu cầu và khiếu nại, lưu giữ các tương tác, bình luận và/ hoặc các khiếu nại nhận từ khách hàng.
o    Phục vụ hoạt động của TMT Nam Bình
   – Để nhận diện các vấn đề liên quan đến sản phẩm và dịch vụ.
   – Để tiến hành và/hoặc cải tiến hoạt động kinh doanh, hiệu quả kinh doanh.
   – Để hoạch định các cải tiến, phát triển sản phẩm và dịch vụ.
   – Để làm báo cáo, thống kê, phân tích, nghiên cứu thị trường.
   – Để phục vụ hoạt động quản lý điều hành của TMT Nam Bình.
   – Tuyển dụng nhân sự
   – Quản lý nhân sự, hành chính: thực hiện hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật, tổ chức triển khai các chính sách/ quy trình nhằm duy trì, phát triển năng lực/ động lực của người lao động, đáp ứng nhu cầu vận hành của TMT Nam Bình.
o    Tiếp thị: Để phát triển và thực hiện bất kỳ hoạt động tiếp thị nào, truyền đạt thông tin đến khách hàng thông qua các hình thức/công cụ trực tuyến và ngoại tuyến (như email, điện thoại, bưu điện, nền tảng số và mạng xã hội…) về các sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng có thể quan tâm.
   – Để nộp báo cáo theo quy định cho các cơ quan có liên quan.

3.2. Cách thức xử lý dữ liệu: TMT Nam Bình có thể thực hiện hoạt động Xử lý dữ liệu cá nhân theo cách thức thủ công hoặc điện tử đối với một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.
 
4. Tổ chức, cá nhân được Xử lý dữ liệu cá nhân hoặc có liên quan đến mục đích Xử lý dữ liệu cá nhân nói trên:
Bên cạnh TMT Nam Bình, các dữ liệu cá nhân được cung cấp có thể được xử lý bởi các tổ chức, cá nhân sau phù hợp với mục đích đã được chủ thể dữ liệu đồng ý:
   – Bất kỳ bên nào mà chủ thể dữ liệu chỉ thị TMT Nam Bình chia sẻ dữ liệu cá nhân.
   – Cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.
Dữ liệu cá nhân có thể được chuyển ra nước ngoài. Các Bên có liên quan đến việc Xử lý dữ liệu cá nhân có nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân theo các biện pháp bảo vệ thích hợp.
 
5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ thể dữ liệu:
   – Quyền của Chủ thể dữ liệu: Quyền được biết, quyền đồng ý, quyền yêu truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình; quyền rút lại sự đồng ý; quyền xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình; quyền yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình; quyền yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân của mình; quyền phản đối xử lý dữ liệu cá nhân của mình; quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện; quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại và quyền tự bảo vệ theo quy định của pháp luật.
   – Nghĩa vụ của Chủ thể dữ liệu: Tự bảo vệ và yêu cầu tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác; cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân; tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân; thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm các quy định pháp luật này.
 
6. Biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân và hậu quả và thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra
TMT Nam Bình cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân bằng mọi cách thức có thể. TMT Nam Bình sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin theo khuyến nghị áp dụng của cơ quan nhà nước nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân không bị tấn công trái phép. Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, TMT Nam Bình không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng dữ liệu cá nhân mà Chủ thể dữ liệu cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu như các trường hợp Chủ thể dữ liệu tự ý chia sẻ thông tin với người khác.
 
7. Thời gian xử lý dữ liệu cá nhân: Việc xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu được bắt đầu vào thời điểm TMT Nam Bình nhận được dữ liệu cá nhân và sẽ kết thúc ngay khi TMT Nam Bình đã hoàn thành tất cả các mục đích xử lý đã được nêu trên.
 
8. Lựa chọn, truy cập và thay đổi dữ liệu cá nhân của bạn
Bạn có thể xem lại, cập nhật, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin nào mà bạn đã gửi trên trang web, ứng dụng di động và/hoặc bất kỳ nền tảng mạng xã hội khác của Chúng tôi bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình hoặc bằng cách liên hệ với Chúng tôi theo thông tin tại Mục 10 của Chính sách này. Tuy nhiên, nếu bạn yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình, xin lưu ý rằng chúng tôi vẫn có thể giữ lại một số dữ liệu trong các trường hợp:
   – Pháp luật quy định không cho phép xóa dữ liệu;
   – Dữ liệu cá nhân được xử lý bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền với mục đích phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật;
   – Dữ liệu cá nhân đã được công khai theo quy định của pháp luật;
   – Dữ liệu cá nhân được xử lý nhằm phục vụ yêu cầu pháp lý, nghiên cứu khoa học, thống kê theo quy định của pháp luật;
   – Trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;
   – Ứng phó với tình huống khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của chủ thể dữ liệu hoặc cá nhân khác.
 
9. Thay đổi Thông Báo này:
Thông Báo này có thể được cập nhật tùy từng thời điểm và bản cập nhật sẽ được đăng tải trên trang web của Chúng tôi tại địa chỉ: www.tmtcamau.vn. Chủ thể dữ liệu được khuyến nghị thường xuyên truy cập vào trang web để kiểm tra bất kỳ sửa đổi nào.
 
10. Liên hệ TMT Nam Bình
Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc để thực hiện các quyền của Chủ thể dữ liệu và/hoặc các quyền khác theo quy định của pháp luật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ liên quan bên dưới.
 
CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TMT NAM BÌNH CÀ MAU
 Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Ấp Sở Tại, X. Thạnh Phú, H. Cái Nước, T. Cà Mau
 Hotline: 19008090
 Tư vấn bán hàng: 0916 32 11 22
 Tư vấn dịch vụ: 0917 32 11 22
 Email: tmtcamau@tmt-vietnam.com
 Website: www.tmtcamau.vn

CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TMT NAM BÌNH CÀ MAU

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Ấp Sở Tại, X. Thạnh Phú, H. Cái Nước, T. Cà Mau

Hotline: 19008090

Tư vấn bán hàng: 0916 32 11 22

Tư vấn dịch vụ: 0917 32 11 22

Email : tmtcamau@tmt-vietnam.com

Website: www.tmtcamau.vn

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Đăng ký nhận khuyến mãi

Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để nâng cao trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN", bạn xác nhận bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập cookie của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi tại đây!

Copyright 2023 © www.tmtcamau.vn.
Tất cả: 38035 - Hôm nay: 75 - Đang truy cập: 2